Jaký je rozdíl mezi kmenovými zaměstnanci a agenturními?

rozdíl mezi kmenovými zaměstnanci a agenturními

Kromě běžného zaměstnávání tzv. kmenových pracovníků je rozšířeno i najímání agenturních zaměstnanců. Používá se zejména ve formě agenturního zaměstnávání cizinců. Co tento typ pracovněprávního vztahu obnáší?

Co je agenturní zaměstnávání

V agenturním zaměstnávání figurují tři zainteresované strany – agentura práce, zaměstnanec a účastník, tedy firma, u které zaměstnanec nakonec pracuje. V rámci tohoto modelu je pracovník přímo zaměstnancem agentury, tedy není zaměstnancem dotyčné společnosti.

Tomu je pouze přidělen na základě písemného pokynu, a to v souladu s ujednáním uvedeným v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. Tento vztah bychom tak mohli zjednodušeně přirovnat k jakémusi pronájmu zaměstnance.

Pracovní a mzdové podmínky musí být pro agenturní zaměstnance shodné jako pro ty kmenové. Povinná je na to dohlížet jednak agentura, ale i sám zaměstnavatel. Rozdíl mezi kmenovým a agenturním zaměstnancem je tedy pouze v principu jeho zaměstnávání.

Agenturní zaměstnanec pracuje vždy na smlouvu sjednanou na dobu určitou. Zásadně to nemůže být na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Navíc není možné uzavřít se zaměstnancem dohodu o provedení práce.

Samotná společnost, u které zaměstnanec pracuje, nesmí s tímto rozvázat pracovní poměr, to má umožněno pouze agentura práce.

Jaké má agenturní zaměstnávání výhody a nevýhody

Tento typ pracovně právního vztahu je v praxi velmi oblíbený zejména pro svou flexibilitu. Zaměstnavatel může velmi pružně reagovat na změny na trhu.

Podobná flexibilita se týká i zaměstnanců. Nástup do práce je rychlý a mohou si vybírat z poměrně široké škály vhodných pracovních míst. Pro mnoho z nich je navíc práce pro agenturu pomyslným odrazovým můstkem, který jim může napomoci získat ve firmě stálé pracovní uplatnění.

Firemní benefity bývají agenturním zaměstnancům dostupné a stejně tak v mnohých případech lze využít i benefitů, které nabízí samotná agentura.

agenturní zaměstnávání

V případě, že práva agenturních zaměstnanců jsou porušována, má zaměstnanec nárok se jich domáhat přímo u dotyčné agentury. To je současně i jedna z nevýhod agenturního zaměstnávání. Mnohé společnosti jsou neseriózní a své zaměstnance doslova vykořisťují.

Jak probíhá agenturní zaměstnávání u cizinců

Úkolem agentury je zajistit potřebnou dokumentaci. To znamená výhodu zejména u cizinců, u nichž je potřeba dojednat primárně zaměstnaneckou kartu, případně krátkodobé pracovní vízum (za účelem zaměstnání nebo sezónního zaměstnání).

V případě cizinců se tak jedná o efektivní řešení, jak zjednodušit nábor pracovníků a nezatížit firemní aparát nadměrnou byrokracií.

Firmě se tak agenturní zaměstnávání vyplatí i z pohledu nákladů. V případě, že potřebuje navýšit své kapacity například též i o zahraniční zaměstnance, musela by pro nábor sama sehnat další odborníky. Obvykle však rozšíření kapacity HR oddělení ekonomicky smysl nedává. Navíc takovýchto odborníků je na současném trhu práce nedostatek.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...