Etika a podnikání

Etika je teoretická disciplína zkoumající morálku s dodržováním daných pravidel s pomocí stanovených nástrojů. Jde o vymezení hranic u požadovaného chování napomáhajícího k řešení nestandardních situací, pro stanovení kritérií hodnoty daného subjektu a zvyšování důvěryhodnosti. V konečném efektu je pak vyšší kvalita, jednotná komunikace ve společnosti i se zákazníky, standardizace postupů, jednání a další přednosti. Většina profesí má svůj vlastní etický kodex, aby jednání zaměstnanců ve společnosti odpovídalo stanoveným zásadám a kritériím vycházejícím z konkrétních hodnot a principů dané organizace, které určují jakýsi standard profesionálního chování. Patří sem nezávislost, nestrannost, diskrétnost, bezplatnost nebo třeba respektování.

Etika v podnikání

Podnikatelská etika, to jsou zásady slušného jednání s obchodními partnery a dobrý vztah s konkurencí. Začleněním etických principů, nástrojů nebo metod do podnikatelské činnosti, ale může být i individuální přístup a osobní odpovědnost podnikatele, jako je tomu u Sdružení obrany spotřebitelů s vydanou nálepkou: Zde nediskriminujeme. Po absolvování odborného kurzu, kdy se podnikatel řídí korektním přístupem k zákazníkovi, si ji může viditelně ve firmě nalepit. Daná aktivita souvisí s přijetím Antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb., kdy jsme splnili povinnost EU, která se vlekla od našeho vstupu v roce 2004 do EU.

Vzorový etický kodex podnikatele

Nadstandardní je začlenění Vzorového etického kodexu podnikatele. Ten začleňují státy EU do Směrnic a Nařízení. Jsou v ně, obsažena priority jako ochrana životního prostředí, trvalé budování firemní kultury, zlepšování profilu firmy, odpovědnost za ekologicky šetrné výrobky, pravdivá a otevřená komunikace s veřejností, tedy se zákazníky, obchodními partnery i akcionáři včetně pravdivých informací o vlivu činnosti firmy na životní prostředí. Zahrnuje sociální, morální i ekologickou odpovědnost. Etika a mravnost jsou upraveny právními normami, které by měly být akceptovány podnikatelskými subjekty, manažery a všemi zúčastněnými stranami.

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...