Jakou má osnovu podnikatelský záměr?

Podnikatelský záměr (anglicky business plan) je strukturovaný dokument, který obsahuje plán a popis podnikání. Jeho hlavními prvky jsou analýza trhu, marketingový plán, operační plán, finanční plán a manažerská struktura. Osnova podnikatelského záměru se obvykle skládá z následujících částí:

 1. Úvod
 2. Popis podnikatelského záměru
 3. Analýza trhu
 4. Marketingový plán
 5. Operační plán
 6. Finanční plán
 7. Manažerská struktura
 8. Zhodnocení rizik a možností
 9. Závěr

Osnova podnikatelského záměru může být upravena podle konkrétních potřeb a cílů podnikání, ale obecně by měla být logicky uspořádaná, jasná a srozumitelná pro všechny zúčastněné strany, včetně investičních partnerů, potenciálních zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

podnikatelsky plan

Úvod podnikatelského plánu

Úvod podnikatelského plánu se obvykle věnuje stručnému představení podniku, jeho cílům a záměrům. Dále bývá zmíněna vize a poslání podniku a jsou vysvětleny hlavní body, na které se podnik soustředí. Úvod může také obsahovat krátký popis produktů nebo služeb, které podnik nabízí, a informace o cílové skupině zákazníků. Jeho účelem je vytvořit základní obraz toho, co podnikání obnáší a jakým směrem se bude ubírat.

Popis podnikatelského záměru

V popisu podnikatelského záměru by měly být detailněji popsány následující body:

 • Popis podnikatelského záměru a jeho vymezení
 • Popis produktů nebo služeb, které firma nabízí
 • Organizační struktura firmy a popis rolí jednotlivých pracovníků
 • Plán rozvoje firmy v budoucnosti

Analýza trhu

Analýza trhu bude obsahovat informace o trhu, na kterém plánuje podnikatelský záměr působit. Mezi hlavní prvky analýzy trhu patří:

 • Velikost trhu a jeho růstový potenciál
 • Charakteristika zákazníků a jejich potřeb
 • Konkurence a současný stav trhu
 • Trendy a vývojové směry trhu
 • Právní a regulační rámec
 • Geografická a demografická charakteristika trhu
 • Dostupnost surovin, potřebných zdrojů a distribučních kanálů.

Analýza trhu umožňuje podnikateli pochopit, kdo jsou jeho potenciální zákazníci, jaké jsou jejich potřeby a preference a jakým způsobem na ně lze nejlépe cílit. Dále poskytuje informace o konkurenci a stavu trhu, což umožňuje lépe plánovat marketingovou strategii a nastavit vhodné cenové a distribuční politiky. Může to představovat i velikost trhu, tedy jestli daný záměr je orientován jen na ČR nebo třeba několik zemí EU nebo dokonce celosvětově.

Marketingový plán

Marketingový plán v rámci podnikatelského záměru by měl obsahovat detailní popis cílového trhu, konkurence a SWOT analýzu. Dále by měl obsahovat informace o zamýšleném marketingovém mixu, tedy produktu, ceně, distribuci a komunikaci.

V marketingovém plánu by také měly být stanoveny konkrétní marketingové cíle a strategie pro jejich dosažení. To může zahrnovat například plánované reklamní kampaně, propagaci a podporu prodeje, public relations či eventy.

Kromě toho by měl marketingový plán obsahovat informace o budoucích trendech a vývoji trhu, aby bylo možné strategii v budoucnu aktualizovat a přizpůsobit aktuálním trendům a potřebám zákazníků.

Operační plán

Operační plán je součástí podnikatelského plánu a popisuje, jakým způsobem bude podnik fungovat v praxi. V něm se stanovují konkrétní cíle a kroky, které je nutné podniknout k dosažení těchto cílů. Operační plán se obvykle skládá z následujících částí:

 • Popis produktů nebo služeb – jaké produkty nebo služby bude podnik nabízet, jaké jsou jejich vlastnosti a jakou hodnotu přináší zákazníkům.
 • Výrobní plán – v případě, že se podnik zabývá výrobou, popisuje operační plán postup výroby, technologie a výrobní procesy.
 • Logistický plán – jakým způsobem bude zajištěna dodávka surovin, výrobků nebo služeb, jaké jsou plánované zásoby a jakým způsobem budou distribuovány výrobky nebo služby.
 • Personální plán – jakými způsoby budou zajištěny lidské zdroje potřebné pro provoz podniku, jaká je struktura zaměstnanců a jaké jsou náklady na pracovní sílu.
 • Plán financování – zahrnuje popis zdrojů financování podnikání a nákladů na provoz podniku.
 • Plán marketingu a prodeje – jak bude podnik propagován, jakým způsobem budou osloveni zákazníci a jakým způsobem se budou nabízet produkty nebo služby.
 • Plán řízení kvality a rizik – jakým způsobem bude zajištěna kvalita výroby a jaké jsou plánované postupy pro zvládání rizik.

Finanční plán

Finanční plán se zaměřuje na finanční aspekty projektu. Popisuje všechny příjmy a výdaje spojené s projektem, včetně odhadů zisku a ztráty, předpokládaných nákladů na provoz a investice do projektu. Důležitou součástí finančního plánu je také rozpočet, který určuje výši finančních prostředků, které jsou potřebné pro uskutečnění projektu.

Finanční plán může také obsahovat analýzy různých scénářů a předpoklady vývoje trhu, které mohou mít vliv na hospodaření s finančními prostředky. V některých případech se finanční plán může zaměřit také na hledání finančních zdrojů a řešení finančních rizik projektu.

Zpracování finančního plánu vyžaduje obvykle odborné znalosti v oblasti financí, účetnictví a investic a mělo by být vytvořeno s ohledem na cíle a strategii projektu. Jeho účelem je poskytnout jasný finanční plán pro podnikání a pomoci získat potřebné investice a financování pro projekt.je součástí podnikatelského plánu, který se zaměřuje na finanční aspekty projektu. Popisuje všechny příjmy a výdaje spojené s projektem, včetně odhadů zisku a ztráty, předpokládaných nákladů na provoz a investice do projektu. Důležitou součástí finančního plánu je také rozpočet, který určuje výši finančních prostředků, které jsou potřebné pro uskutečnění projektu.

Finanční plán může také obsahovat analýzy různých scénářů a předpoklady vývoje trhu, které mohou mít vliv na hospodaření s finančními prostředky. V některých případech se finanční plán může zaměřit také na hledání finančních zdrojů a řešení finančních rizik projektu.

Zpracování finančního plánu vyžaduje obvykle odborné znalosti v oblasti financí, účetnictví a investic a mělo by být vytvořeno s ohledem na cíle a strategii projektu. Jeho účelem je poskytnout jasný finanční plán pro podnikání a pomoci získat potřebné investice a financování pro projekt.

Manažerská struktura

Popisuje organizační strukturu podniku a hierarchii mezi jednotlivými pracovníky a manažery. Popisuje, kdo má zodpovědnost za jednotlivé činnosti v podniku, kdo je podřízený komu, jak jsou organizovány týmy a oddělení, kdo má právo na rozhodování a kdo má zodpovědnost za výsledky.

Manažerská struktura může být popsána v organizačním schématu nebo tabulce, která zahrnuje názvy pozic, jména a popis pracovních povinností jednotlivých pracovníků včetně hierarchického uspořádání.

Popis manažerské struktury může také zahrnovat informace o vztazích mezi různými odděleními a týmy v rámci podniku, například jaké jsou způsoby komunikace a spolupráce mezi jednotlivými pracovníky a týmy.

Zhodnocení rizik a možností

Zhodnocení rizik a možností (anglicky SWOT analysis) je proces hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb spojených s podnikáním nebo projektem. Tento proces umožňuje získat celkový přehled o pozici společnosti na trhu a identifikovat faktory, které mohou ovlivnit úspěch podnikání.

Analýza SWOT se obvykle skládá z čtyř částí:

 1. Silné stránky (Strengths): Jedná se o vnitřní faktory, které umožňují firmě dosahovat konkurenční výhody na trhu. K tomuto bodu lze zařadit například kvalitní produkt nebo službu, zkušené zaměstnance nebo efektivní marketingovou strategii.
 2. Slabé stránky (Weaknesses): Jedná se o vnitřní faktory, které brání firmě v dosahování konkurenční výhody na trhu. K tomuto bodu lze zařadit například nedostatečnou kvalitu produktu nebo služby, neadekvátní personální složení nebo neefektivní marketingovou strategii.
 3. Příležitosti (Opportunities): Jedná se o vnější faktory, které mohou firmě nabídnout nové příležitosti k růstu a rozvoji. K tomuto bodu lze zařadit například nové trhy, zákaznické segmenty nebo technologické inovace.
 4. Hrozby (Threats): Jedná se o vnější faktory, které mohou firmě přinést potenciální rizika a ohrožení. K tomuto bodu lze zařadit například rostoucí konkurenci, změny legislativy nebo ekonomickou nestabilitu.

Zhodnocení rizik a možností umožňuje firmám identifikovat jejich silné a slabé stránky a zároveň také příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit jejich úspěch. Na základě těchto informací mohou firmy upravit svou strategii a plánovat své kroky tak, aby byly úspěšnější a konkurenceschopnější na trhu.

Závěr

V závěru podnikatelského plánu se obvykle shrnují klíčové body a důležité poznatky z celého dokumentu. Závěrečná část může obsahovat poděkování členům týmu nebo externím partnerům, kteří se na přípravě podnikatelského plánu podíleli.

Také je vhodné zmínit další kroky v plánování a řízení podniku a podělit se s potenciálními investory nebo partnery o vizi a cíle společnosti. Nakonec je důležité vyjádřit naději na úspěšnou budoucnost podniku a důvěru v jeho potenciál a růst.

Zdroje:

 

Autor: Radek Vávra

Radek Vávra

Radek Vávra

Redaktor magazínu Podnikmag.cz - Ing. Radek Vávra, věk 55 let. Obor: finance a investování je jeho prací a koníčkem již přes 20 let.

You may also like...